Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Архив

 

Минимални помощи

 

Какво е "de minimis" (минимална помощ)?

Политиката в областта на държавните помощи е важна част от политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. „Минимална помощ" е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирано в действащия Регламент на ЕО относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на минималната помощ (Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (OJ, L 379 от 28.12.2006 г., променен OJ, L 201 от 04.08.2011 г.)) и Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност относно минималната помощ в областта на земеделието и рибарството.

До какъв размер може да се получават помощи "de minimis"?

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията размерът на получените минимални помощи от едно предприятие за период от 3 (три) последователни данъчни години не трябва да превишава левовата равностойност на 200 000 евро. За предприятията, осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт", този праг е до левовата равностойност на 100 000 евро за период от 3 (три) последователни данъчни години. Трите данъчните години обхващат текущата данъчна година и предходните две.

Какво означава "администратор на минимална помощ"?

Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи, „администратор на помощ" е всяко лице, което планира, разработва, управлява, уведомява и докладва предоставянето на държавна помощ или минимална помощ. Администратор на помощ може да бъде например държавна или общинска структура, Управляващ орган по дадена Оперативна програма или негово Междинно звено и т.н.

Задължения на администраторите на минимални помощи:

  • разработва процедура за предоставяне на минималните помощи, стриктно спазвайки всички изисквания на посочения Регламент;
  • проследява дали предоставените помощи на едно предприятие не надвишават определения праг, определен в рамките на тригодишен период;
  • поддържа регистър за предоставените минимални помощи;
  • публикува информация за предоставените минимални помощи на Интернет страницата си;
  • изисква декларация от получателя за получените други минимални помощи за периода от три последователни фискални години от различни източници и под каквато и да е форма;
  • предоставя информация на Министерството на финансите в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от Закона за държавните помощи и чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи;
  • съблюдава разпоредбите за предоставяне на „прозрачни" помощи, при които е възможно предварително да се определи точно размера на помощта без извършване на оценка на риска.

Информационна система "Регистър на минималните помощи"

Отдел „Държавни помощи" към Министерство на финансите разработи информационна система "Регистър на минималните помощи" с оглед улесняване достъпа до информация на администраторите на помощ и унифициране на информацията, предоставяна от тях на основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.

Настоящият "Регистър за минимални помощи" се поддържа в изпълнение на изискванията на Европейската комисия и Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. Съгласно чл. 3, т. 3 от този Регламент държавите-членки документират и събират цялата информация относно прилагането му. Тази документация трябва да съдържа цялата информация, необходима за да се докаже, че условията по настоящия Регламент са спазени. Документацията относно индивидуална минимална помощ се съхранява за срок от 10 години от датата на предоставянето й.

Достъпът до Регистъра се извършва чрез стриктно спазване на документа "Процедура за управление на потребителския достъп до информационна система "Регистър на минималните помощи". Работата със системата е описана в "Ръководство на потребителя", достъпно за употреба и в самата система.

 

Стъпките за регистрация в системата на администратори на минимални помощи са следните:

1.    Изпращане на писмо до дирекция "Финанси на реалния сектор" към Министерство на финансите с искане за осигуряване на достъп до "Регистъра на минималните помощи". Писмото следва да съдържа: трите имена на потребителя (на кирилица и латиница), длъжност, телефон за контакт, е-mail, роля в системата (виж условия 5.2 и 6.1 от "Процедурата за усправление на потребителския достъп").

2.    Всеки потребител следва сам да направи онлайн регистрация в Регистъра (достъпен на Интернет адрес http://minimis.minfin.bg/) попълвайки бланката за регистрация достъпна при избор от „Вход" и опцията за „Регистрация" (виж т. 5.1 от „Ръководството на потребителя за работа със системата").

3.    При онлайн регистрацията, информацията, която се попълва, следва да бъде идентична с тази, изпратена с писмото до дирекция "Финанси на реалния сектор" към Министерство на финансите.

4.    При самата регистрация, потребителят следва да съобрази сформирането на потребителско си име, което трябва да отговаря на т. 6.3 от „Процедурата за управление на потребителския достъп". По-конкретно, потребителското име следва да бъде изписано на латиница и да е съчетание между първата буква на името и изписана изцяло фамилия, между тях може да има и точка. Например: Ivan Georgiev следва да добие вида IGeorgiev или I.Georgiev.

5.    След направената онлайн регистрация, служител от дирекция "Финанси на реалния сектор" проверява идентичността на въведените данни с тези, изпратени с писмото.

6.    При условие, че данните за потребителя отговарят на условията на "Процедурата за управление на потребителския достъп", на посочения от потребителя e-mail адрес ще бъде изпратено автоматично съобщение от системата с потвърждение за осигурен достъп до Регистъра.  

 

Напомняме на всички администратори на минимална помощ, че въвеждането на данните в информационната система не отменя задължението им за уведомление по чл. 11, ал. 4, както и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за държавните помощи.

На 1 юни 2011 г. стартира нов модул към Регистъра, който дава възможност на всеки бенефициент сам - бързо и безплатно - да направи  справка за получените от него минимални помощи за 3-годишен период.

Може да направите он-лайн справка безплатно тук.

Достъпът до „Регистъра на минималните помощи" за администратори се осъществява от тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация