Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Годишен доклад за държавните помощи

 

Годишно докладване пред Европейската комисия на предоставените държавни помощи

Изразходването на публичните средства следва да бъде обект на постоянно наблюдение от момента на планирането до действителното им използване, проследявайки не само законосъобразността, но и целесъобразността от гледна точка необходимостта от държавна намеса в съответствие с принципите на свободната конкуренция. Основа за ефективното изпълнение на тези функции е системата от нормативни актове в областта на държавните помощи на национално и европейско ниво.

Целта на предоставяните годишни доклади за държавните помощи е да информират заинтересованите страни, да увеличат прозрачността по отношение изразходването на публичните средства, както и да дадат представа за размера и разпределението на държавните помощи в Европейския съюз като цяло и в държавите членки поотделно. Всяка година Европейската комисия публикува обобщена информация за предоставените държавни помощи от всички държави членки по сектори, инструменти на помощ и т.н. на своята интернет страница. Информация може да намерите тук.

В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 794 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на чл. 93 от Договора за създаване на Европейска общност (OJ, L 140 от 30.04.2004 г.), изм. с Регламент (ЕС) № 2015/2282 на Комисията от 27 ноември 2015 година (OB L 325 от 10.12.2015 г.), и чл. 48, ал. 5 от Закона за държавните помощи, в качеството си на национален орган, отговарящ за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи, министърът на финансите има задължението ежегодно да изготвя и предоставя на Европейската комисия доклад за направените разходи за държавни помощи през предходната отчетна година.

Съгласно чл. 48, ал. 1 от Закона за държавните помощи, всяка година в срок до 31 март администраторите на помощи следва да предоставят подробна информация на Министерство на финансите за направените от тях разходи за държавни помощи по схемите за държавна помощ, всички индивидуални случаи на държавна помощ извън тези схеми, като освен това изрично посочат мерките за подпомагане, по които няма извършени плащания, мерките, които са престанали да действат, но все още има разплащания по тях, както и мерките, по които са прекратени всички плащания и са престанали да действат. 

Необходимо е годишните доклади да съдържат параметрите, съгласно Стандартния формат за докладване на съществуващи държавни помощи - Приложение ІІ от Регламент (ЕС) № 2015/2282 в частта му на Приложение III.A към Регламент (ЕО) № 794/2004. Стандартният формат, в word-вариант, можете да намерите по-горе.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация