Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Двугодишен доклад за УОИИ

Задължението за докладване на предоставените държавни помощи за извършването на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) се съдържа в чл. 9 от Решението за УОИИ и параграф 62 от Рамката за УОИИ, съгласно които  държавите членки следва да предоставят на Европейската комисия (ЕК/Комисията) Доклад за своите УОИИ на всеки две години. За целта, министърът на финансите изисква и събира от администраторите на помощ информация относно възложените и администрирани от тях УОИИ. След обобщаване на получената от администраторите на помощи информация министърът на финансите изготвя обобщен за Република България Доклад за УОИИ, който предоставя на ЕК в определения от нея срок.

 

В съответствие с изискването на Комисията, Докладът за УОИИ съгласно Решението и Рамката за УОИИ трябва да бъде изготвен в разработения от ЕК формат (виж двата файла по-горе).

 

Полезна информация:

Предоставянето на УОИИ се регламентира от разпоредбите на Решението за УОИИ, Рамката за УОИИ, Съобщението за УОИИ, Регламент (ЕС) № 360/2012 или Регламент (ЕС) 2023/2832 вкл. по отношение на размера на компенсациите, предоставяни за осъществяването на услугите. Няма единна, общовалидна дефиниция за УОИИ, произтичаща от разпоредби на националното или европейско законодателство. Държавите членки и публичните им органи разполагат с голяма свобода да определят дадена услуга като УОИИ и да предоставят компенсация на доставчика на услугата. Компенсирането може да е по различен начин - в парично и/или натурално изражение (вкл. чрез предоставяне на активи и/или права).

Държавна помощ във вид на компенсация за извършването на УОИИ може да бъде предоставена в следните сектори:

  • Болници;
  • Социални услуги - здравеопазване и дългосрочни грижи; грижи за деца; достъп до пазара на труда и реинтеграцията в него; социални жилища; грижи и социално приобщаване на уязвими групи;
  • Въздушни или морски връзки до острови;
  • Летища и пристанища;
  • Пощенски услуги;
  • Енергетика;
  • Събиране на отпадъци;
  • Водоснабдяване;
  • Култура;
  • Финансови услуги и др.

Компенсирането на УОИИ подлежи на контрол от страна на ЕК. Основната цел на контрола е да се провери наличието на явни грешки в преценката на държавите членки при определянето на характера на услугата.

В чл. 106, пар. 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз се определя, че предприятията, на които е възложено предоставянето на УОИИ, са предприятия, натоварени със „специфична задача", а именно да извършват услуги, които едно предприятие не би поело или не би поело в същата степен или при същите условия, ако изхождаше от своя търговски интерес. Правилното определяне на дадена услуга като УОИИ, в т.ч. нейните обхват и параметри, е от ключово значение за съответствието й със законодателството по държавните помощи в областта.

Извън посочените по-горе документи, повече разяснения относно видовете УОИИ, начина на възлагането и компенсирането им можете да намерите в Ръководството за прилагане правилата на Европейския съюз в областта на държавната помощ, обществените поръчки и вътрешния пазар към УОИИ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация