Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

проект „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“

                                         

 

Дирекция "Държавни помощи и реален сектор" (ДПРС) към Министерството на финансите е бенефициент по проект „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)", който се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г." (ОПДУ). Общата цел на проектното предложение е разработване на правила и механизми за възлагане, изпълнение и контрол на услугите от общ икономически интерес  в съответствие с европейското и националното законодателство в областта на държавните помощи.

В рамките на проекта се предвижда постигане на следните специфични цели:

  • изготвяне на анализ на съществуващата практика и организация при предоставянето на услугите от общините;
  • определяне на услугите от общ интерес и тези от общ икономически интерес, извършвани от общински органи (без услуги, възложени на болници (държавни и общински), услуги, свързани с наземен транспорт и административни услуги);
  • идентифициране на тесните места в прилагането на режима на услугите от общ икономически интерес, както и разработване на правила за условията, при които се предоставят и разходват публични средства при реализирането на УОИИ (при държавно делегираните дейности и услугите, предоставяни от общините), както и създаване на типови договори за възлагане на тези услуги от общините;
  • разработване на проекти и предложения за синхронизиране на съществуващата обща нормативна база с правилата по държавните помощи в областта на УОИИ.

Проектът е одобрен от Управляващия орган на ОПДУ по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорства с гражданското общество и бизнеса" (ПО2), процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общи икономически интерес (УОИИ)". В тази връзка се сключи договор № BG05SFOP001-2.003-0001-C01 от 11.11.2016 г. между Администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е 1 261 755 лв. и е с продължителност 30 месеца, считано от 11.11.2016 г. до  11.04.2019 г.

Изпълнението на проекта стартира с известно забавяне във времето, поради процедури по обжалване на избрания чрез открита тръжна процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) консултант по проекта. След получено положително становище от Върховния административен съд е подписан договор с избрания по ЗОП консултант и са стартирали дейностите по проекта.

В рамките на проекта консултантът ще извърши анализ на съществуващата практика и организация на услугите, предоставяни от общините, без услугите, възложени на болници (държавни и общински), услуги, свързани с наземен транспорт и административни услуги, предоставяни от общините.

При изпълнението на проекта са ангажирани и следните общини: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора. Изборът на общините е съобразен с определени техни характеристики, които включват брой население, наличие на финансови ресурси, брой и характер на предлаганите услуги, като от тях е получено писмено съгласие за съдействие при извършването на по-задълбочено проучване по проекта във връзка с УОИИ. Очаква се активно съдействие от страна на общините, като е предвидено на всеки етап от проекта да се търси тяхното съдействие, ще се обсъждат с тях и  извършените анализи, подготвените правила и примерни договори, ще се споделя и опитът при възлагането на съответни услуги. Включването на посочените общини в работата  по проекта е с цел разработените от консултанта документи да бъдат обсъдени и консултирани с пряко прилагащите режима на държавни помощи по УОИИ - а именно, общините.

Консултантът по проекта следва да установи как се идентифицират и възлагат УОИИ и кои са основните затруднения при прилагането на правилата по държавните помощи, съпътстващи този процес. Въз основа на получените резултати от извършените анализи е предвидено изготвянето на примерна карта (списък) на основните видове УОИИ, предоставяни от общините. Консултантът по проекта ще извърши анализ и на тесните места в прилагането на режима на УОИИ, който ясно да идентифицира прилагането на нормативната уредба на ЕС в България. Ще бъдат разработени унифицирани правила за условията, при които се предоставят и разходват публични средства при реализирането на УОИИ и типове примерни договори за възлагането им. Предвижда се и разработване на проекти и предложения за изменения на съществуващата обща нормативна база с оглед синхронизирането й с правилата по държавните помощи в областта на УОИИ.

Проект „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)" се изпълнява по договор № BG05SFOP001-2.003-0001-C01/11.11.2016 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

http://www.eufunds.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация