Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Финансов план за бюджетна линия „Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи“

Министерство на финансите, в чиято структура е Дирекция "Държавни помощи и реален сектор" (ДПРС) е бенефициент по Оперативна програма „Добро управление" за изпълнението на Финансов план за бюджетна линия № BG05SFOP001-4.005-0001, с наименование „Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи".

 

Общата цел на Финансовия план (ФП) е да се осигури подкрепа на работата на дирекция ДПРС като Национален орган по държавните помощи (ДП), във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ, и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по ДП от служителите на дирекцията, на Управляващите органи, на Междинни звена, на Сертифициращия орган и на Одитния орган.

Изпълнението на ФП е част от целенасочените действия на дирекция ДПРС за осигуряване на координация с органите, ангажирани с ефективното администриране (от гледна точка на ДП) на средства от ЕСИФ, повишаването на административния капацитет и прилагането на добрите европейски практики в областта на държавните помощи по линия на ЕСИФ.

 

Специфичните цели, поставени за изпълнение в рамките на ФП са следните:

  • Осигуряване на ефективна координация между Националния орган по ДП и ЕК чрез участия на служители от дирекция ДПРС в мероприятия, организирани от ЕК
  • Осигуряване на ефективна координация между дирекция ДПРС и другите хоризонтални структури и звена, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ чрез провеждане на семинари в РБ за служители от дирекция ДПРС, УО, МЗ, СО и ОО.
  • Взаимстване на опита и добрите практики на други държави-членки по отношение на практическото прилагане на правилата по ДП със средства на ЕСИФ.
  • Поддържане на качествен административен капацитет за ефективното изпълнение на задълженията, свързани с прилагането на правилата по ДП и управлението на средствата от ЕСИФ .

 

Заложените индикатори за изпълнение по ФП са:

-  Обучени служители с целева стойност 312.

-  Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение с целева стойност 85%.

 

Проектното предложение на ФП е одобрено от Управляващия орган на ОПДУ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ".

В тази връзка се сключи Административен договор № BG05SFOP001-4.005-0001-С01/ 05.02.2019 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление" и Министерството на финансите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на ФП е 1 493 753,44 лв., със срок за изпълнение: 01.01.2019 г. - 31.12.2021 г. 

Финансов план за бюджетна линия с наименование "Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряването на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи" се изпълнява по Административен договор № BG05SFOP001-4.005-0001-C01/05.02.2019 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация