Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие целево изменение на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО) – Регламент № 651/2014, и Регламент (ЕС) 2022/2473, за да улесни, опрости и ускори допълнително подкрепата за зеления и цифров преход на ЕС

13.03.2023

Европейската комисия прие целево изменение на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО) – Регламент № 651/2014, и Регламент (ЕС) 2022/2473, за да улесни, опрости и ускори допълнително подкрепата за зеления и цифров преход на ЕС.

Същото, заедно с приложението към него, можете да намерите на следния линк: https://stateaid.minfin.bg/bg/420. То ще бъде официално одобрено през следващите седмици, след превода му на всички официални езици, и ще влезе в сила в деня, последващ публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Заедно с новата Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход, това целево изменение на ОРГО цели да улесни държавите членки при предоставянето на необходимата подкрепа за ключови сектори в съответствие с Индустриалния план за Зелената сделка.

Изменението на ОРГО предоставя повече гъвкавост на държавите членки при дизайна и прилагането на мерки за подкрепа във връзка с прехода към климатична неутралност и към индустрия с нулево нетно потребление. Това ще подпомогне за ускоряването на инвестициите и финансирането за чисто технологично производство в Европа.

Новите правила отразяват последните изменения в различни ревизирани актове от законодателството по държавните помощи, за да се гарантира, че ОРГО предоставя подходящи разпоредби за зеления и цифров преход. Ревизираните правила се отнасят до:

  • увеличаване на възможностите за помощ в областта на опазването на околната среда и енергетиката, за подпомагане на внедряването на възобновяема енергия, проекти за декарбонизация, зелена мобилност и биоразнообразие, както и за улесняване на инвестициите във възобновяем водород и за повишаване на енергийната ефективност;
  • улесняване изпълнението на определени проекти, включващи бенефициенти в няколко държави членки, като важни проекти от общ европейски интерес, в областта на научните изследвания и развитието, чрез увеличаване на интензитетите на помощта и на праговете за уведомяване;
  • разширяване възможностите за обучение и преквалификация чрез освобождаване от уведомяване на помощ за обучение под 3 млн. евро;
  • мерки за групово освобождаване за регулиране на цените на енергия като електричество, газ и топлина, произведени от природен газ или електричество;
  • значително увеличаване на праговете за уведомяване за помощ за околната среда, както и за помощ за научни изследвания, развитие и иновации;
  • разясняване на възможностите за помощ за рисково финансиране, за малки, средни и стартиращи предприятия, както и за финансови продукти, подкрепяни от фонд InvestEU;
  • удължаване на ОРГО до края на 2026 г. с цел правна сигурност и предвидимост на правилата;
  • увеличаване на праговете в ОРГО дори извън областите, подложени на целево ревизиране;
  • привеждане в съответствие разпоредбите на ОРГО с новите Насоки за регионална помощ, Насоките за държавна помощ в областта на климата, енергетиката и околната среда, Насоките за рисково финансиране, Рамката за научни изследвания, развитие и иновации и Насоките за широколентов достъп.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information