Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Службите на ЕК започнаха консултация за приложението на Общия регламент за групово освобождаване (Регламент № 800/2008)

04.07.2012

Европейската комисия (ЕК) започна обществена консултация за приложението на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО). Регламентът е известен с наименованието си "Регламент № 800/2008" (OJ, L 214 от 9.08.2008 г.) и определя категории помощи за съвместими с Общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Комисията приема Регламент № 800/2008 на 6 аввгурст 2008 г., който влиза в сила от 29 август 2008 г. и ще се прилага до 31 декември 2013 г.

Докато държавното подпомагане, което отговаря на критериите на член 107, параграф 1 от ДФЕС представлява държавна помощ и изисква задължително Комисията да бъде уведомена, то ОРГО определя категориите помощи, които са освободени от задължителната процедура за уведомяване, посочена в член 108, параграф 3 от ДФЕС. При прилагането на член 109 от ДФЕС, Съветът, с приемането на Регламент (ЕО) № 994/98, позволи на Комисията да обяви за съвместими с вътрешния пазар и освободени от процедурата за нотифициране определени помощи в следните категории: помощ в полза на малки и средни предприятия (МСП), научни изследвания, развитие и иновации (R & D & I), опазването на околната среда, заетост и обучение, регионална помощ и други. 

 

На 8 май 2012 г. Комисията прие Съобщение относно модернизицията на държавните помощи (повече може да прочетете тук) и определи целите на амбициозен пакет от реформи. Модернизацията на контрола на държавните помощи има три основни, тясно свързани цели:

 - Стимулиране на икономическия растеж в засилен, динамичен и конкурентен вътрешен пазар;
 - Фокус изпълнение на дела с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар;
 - Оптимизирането на правилата и по-бързи решения.

 

Прегледът на ОРГО представлява важен елемент от модернизацията и тъй като ще изтече на 31 декември 2013 г., службите на ЕК започнаха консултация със заитересованите страни за неговото приложение. Консултацията предлага възможност на всички страни да изкажат своето мнение към Комисията, за да може в ранен етап да бъдат изработени политики за действие и приложение. Държавите-членки, други институции и заинтересовани страни са поканени да изразят своите възгледи относно разпоредбите на ОРГО, които понастоящем са приложими и да предложат възможни изменения на тези разпоредби.

Отговори могат да бъдат представени на всички официални езици на ЕС, като са препоръчителни преводите на един от работните езици на Комисията (английски, френски или немски). В допълнение, всякакви коментари, които са извън обхвата на приложения Въпросник, ще бъдат разгледани от Комисията.

 

Повече за обществената консултация може да прочетете на Интернет страницата на ГД "Конкуренция".

 

Въпросникът в електронен формат на български и английски език може да бъде изтеглен от тук.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information