Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Многостранна среща по модернизация на държавните помощи 9.11.2012 г.

19.11.2012

На 9 ноември 2012 г. в гр. Брюксел се проведе среща на държавните-членки и Европейската комисия във връзка с модернизацията на държавните помощи.
В рамките на срещата бяха представени резултатите от двете предходни срещи на 6 март и 11 юли 2012 г., както и заключенията на Съвета по Конкурентноспособност от 30 май 2012 г. и съвета по ЕКОФИН от 25 септември 2012 г. Също така, бяха изложени основните моменти в резултат от публичните консултации по подлежащите на промяна документи. Комисията потвърди, че получените становища са разнопосочни, както и че продължава да обработва резултатите и да анализира предложенията и коментарите, които би могла да повдигне за дебат. Комисията потвърди, че и в следващия период концепцията за помощ ще се прилага в пълнота, с особен акцент на трансграничните и антиконкурентните ефекти. Съществената новост в подхода е засилване значението на необходимостта от помощта, т.е. целта е да се предоставя помощ само там, където е необходима, като нуждата се дефинира предварително и се мотивира с икономически анализи и конкретни числови данни.
Акцент върху „добрите" помощи се поставя в контекста на постигнатите с помощта ефекти и предоставяне на най-малък размер помощ, запазване на вътрешния пазар, чрез: по-добро идентифициране на пазарните неуспехи, по-добра насоченост на мерките, фрагментиране на пазара и насърчаване на трансграничното сътрудничество. Комисията ще дефинира новите цели по начин, който да гарантира фрагментирането на пазара, прозрачността, отчетността, правилното прилагане на схемите и доказване на постигнатите ефекти. Основните ефекти, които Комисията вижда са приоритезиране, опростяване и съответствие с правилата, като механизмите за постигането им са идентифицирани - фокусиране върху същностния анализ, преди да се нотифицира помощта, разширяване на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), но и включване на по-стриктни условия в него, по-ясни и предсказуеми правила, създаване на системи за последващ контрол и по-добра система за правоприлагане при жалбите.
В средата на месец декември 2012 г. се очаква публикуване на проекта на новите Насоки за регионална държавна помощ и документи свързани с вътрешни за ЕК дебати за държавната помощ, свързана с рисков капитал, околна среда, научно-изследователска и развойна дейност и иновации, както и помощите в енергетиката.
През първите 6 месеца на 2013 г. се очакват: публични консултации по Насоките за регионална помощ, Насоките за държавна помощ за научно-изследователска и развойна дейност и иновации, нови регламенти за: групово освобождаване и минимална помощ, Насоки за държавна помощ под формата на рисков капитал, за оздравяване и преструктуриране на дружества, както и публикуване на специално комюнике за същността на понятието „помощ".
Комисията постави акцент на следните две предизвикателства - задействане на забавената икономика и адекватна намеса в границата на публичните бюджети. С оглед на това, ЕК има стремеж да разработи обща рамка, която да се отразява двете необходимости и да се базира на следния икономически подход - подпомагане на цели от общ интерес и пазарни неуспехи, при условията на пропорционалност и адекватност на помощта, като се гарантира съответствие между предлаганите мерки и проблемите, и ограничаване на антиконкурентните ефекти.
По отношение на регионалната помощ, съществена новост извън мерките, свързани с инвестиции, представлява въвеждането на помощ, свързана с предоставяне или намаляване на обезлюдяване на определени региони, помощ за компенсиране на допълнителни транспортни разходи и за намаляване на специфични затруднения на МСП в конкретни региони. Новост в оценката на регионалните помощи е възможността да се въведе изискване за съответствие с регионална стратегия и очевидна насоченост за регионално развитие на конкретния район, както и изискване за адекватност в сравнение с други инструменти на помощ. ЕК ще разработи и ще предложи за обсъждане в новите Насоки два основни критерия:
а) насърчаващият елемент при оценката ще е на два етапа - за формално съответствие (дейността да не е започнала до предоставянето на помощта) и за реален стимулиращ ефект като измерител на решението да се инвестира на конкретно място;
б) помощ, ограничена до минимум - в границите на максималните интензитети големите проекти биха могли да получават помощ само до размера на действителните допълнителни разходи - по аналог на мерките за околна среда.
По отношение на мерките, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновации (НИРДИ), промените ще бъдат свързани с промяна на обхвата и структурата, като бъдат въведени общи категории и дефиниции, съответстващи на практиката и на най-честите случаи, оценявани от Комисията. ЕК ще предложи въвеждането на различни критерии за оценка на НИРДИ и в ОРГО, както и две категории иновации - технологична и нетехнологична.
Насоките за държавна помощ при финансиране с рисков капитал ще бъдат ревизирани, като се предложи преминаване от рисков капитал към рисково финансиране, чрез използване на инструменти на финансовия инженеринг при капиталови участия, гаранции, кредити и алтернативни търговски платформи. Някои от промените ще бъдат инкорпорирани и в ОРГО. В целия механизъм на рисково финансиране ще бъдат въведени нови критерии за съвместимост чрез представяне на доказателства и изчисления относно пазарния неуспех, нуждата от финансиране, насърчителния ефект и изравнителните мерки.
Промените в правилата за подпомагане на опазването на околната среда ще бъдат съсредоточени в няколко посоки: разширяване на мерките, включени в обхвата на груповото освобождаване, опростяване на общите правила за подпомагане на околната среда, включване на специфични разпоредби относно начина на изчисляване на допълнителните разходи и изчисляване на елемента на помощ при различните инструменти, финансиране на изграждането на инфраструктурни обекти и възможност за разработване на данъчни облекчения за опазване на околната среда. Основен мотив за предлаганите изменения е, че голяма част от енергийния сектор не е включен в обхвата на настоящите правила и не може да бъде подпомаган, както и че е необходимо в допустимите помощи чрез специални правила да се включат ниско въглеродните производства, технологично неутралните от гл. т. на използваната енергия инвестиции, и избягването на възможността за свръхкомпенсиране при мерки, свързани с възобновяеми енергийни източници и с вътрешната интеграция на европейския енергиен пазар.
В хода на модернизацията на правилата в областта на държавните помощи, ЕК си постави няколко цели, от които най-фундаменталната е опростяването и разясняването на концепцията за помощ, основанията за съвместимост, разширяване на икономическия подход, както и провеждането на адекватна процедурна реформа. Тези същностни елементи на режима, ЕК възнамерява да обобщи в съобщение Notion of aid. То следва да бъде разпространено в първото тримесечие на 2013 г. и да представи достатъчно разяснения на същностните елементи на режима. Също така, Комисията възнамерява да включи в съобщението тематични раздели, свързани с практиката й по групи решения, изчисляването на референтните проценти и премиите по гаранциите, както и някои тематични моменти, свързани с минималната помощ.
Конкретно в обсега на опростяването на правилата, Комисията представи трите основни цели: по-добра координация на национално ниво, повишена прозрачност и ускорена оценка на типови или свързани мерки. Тези цели ЕК възнамерява да постигне чрез: въвеждане на изискване за ex post мониторинг и засилен контрол по прилагането на мерките, разширяване на груповите освобождавания и въвеждане на нови изисквания за прозрачност по аналог на структурните фондове и/или публикуване на информация за мерки или проекти на законодателство не в Официалния вестник на ЕС, а на Интернет страницата на ЕК. В допълнение, Комисията възнамерява да предложи и промяна на значителен брой прагове на помощ, както и същите да се представят не само като процент на интензитета, а и като абсолютна стойност.
Следващата среща по модернизацията на режима в областта на държавните помощи ще бъде насрочена за началото на месец февруари 2013 г.

Заинтересованите страни се приканват да следят електронните страници на Генерална дирекция „Конкуренция" на ЕК с информация по въпросите за държавните помощи (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html), както и на Министерството на финансите (http://stateaid.minfin.bg) за новини и проекти на нормативни актове, и при интерес - да изразят своите позиции по публичните дискусии чрез адресите, посочени за контакт.

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information