Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Примерен образец на Декларация за получени минимални и държавни помощи и Указания за попълването й 

10.07.2014

С приемането на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник L 352 от 24.12.2013 г., за получателите на минимални помощи се въведоха няколко допълнителни изисквания, касаещи: определянето на "едно и също предприятие"; разделянето на дейностите, които могат да бъдат подпомагани; кумулирането на помощите de minimis по отделните регламенти и регламентирането на сливанията, придобиванията и разделянията на предприятията.

 

Настоящият образец на примерна Декларация за получени минимални и държавни помощи и Указанията за попълването й бяха разработени, за да подпомогнат администраторите на минимални и държавни помощи при проследяване на новите изисквания на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Декларацията може да бъде адаптирана/променяна от всеки един администратор на помощ съгласно изискванията и нуждите на администрираната от него мярка за минимална и/или държавна помощ. Декларацията е примерна и няма задължителен характер. Указанията за попълването й са съобразени с новите изисквания и съдържат базови понятия, касаещи режима по държавните и минималните помощи.

 

Декларацията може да бъде изтеглена в електронен формат от секция "Минимални помощи"

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information