Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Услуги от общ икономически интерес

След публично обсъждане и задълбочен процес на преразглеждане, Комисията прие нов пакет за услуги от общ икономически интерес (УОИИ) на 20 декември 2011 г. с цел да определи условията, при които държавната помощ във формата на компенсация за обществена услуга може да бъде считана за съвместима с правилата на ЕС. Пакетът съдържа Рамка, Решение и Съобщение с разяснителен характер.

На 26.04.2012 г. в Официален вестник на ЕС е публикуван Регламент за прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OJ, L 114 от 26.04.2012 г.).