Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Наредба № 4 от 22.07.2016 г.

Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Наредбата се издава на основание чл. 26, ал. 3 от ЗУСЕСИФ и е обн. ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г.