Информация

Министерство на финансите

Проекти

Годишен доклад за държавните помощи

Годишно докладване пред Европейската комисия на държавните помощи, предоставени от държавите членки

Изразходването на публичните средства следва да бъде обект на постоянно наблюдение от момента на планирането до действителното им използване, проследявайки не само законосъобразността, но и целесъобразността от гледна точка необходимостта от държавна намеса в съответствие с принципите на свободната конкуренция. Основа за ефективното изпълнение на тези функции е системата от нормативни актове, изграждащи законовата основа в областта на държавните помощи на национално и европейско ниво.

Целта на предоставяните годишни доклади за държавните помощи е да информират заинтересованите страни, да увеличат прозрачността по отношение изразходването на публичните средства, както и да дадат представа за размера и разпределението на държавните помощи в Европейския съюз като цяло и в държавите членки поотделно. Всяка година Европейската комисия публикува обобщена информация за предоставените държавни помощи от всички държави членки по сектори, инструменти на помощ и т.н. на своята интернет страница. Информация може да намерите тук.

В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 794 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на чл. 93 от Договора за създаване на Европейска общност (OJ, L 140 от 30.04.2004 г.), изм. с Регламент (ЕС) № 2015/2282 на Комисията от 27 ноември 2015 година (OB L 325 от 10.12.2015 г.), както и разпоредбите на чл. 48, ал. 5 от Закона за държавните помощи, в качеството си на национален орган, отговарящ за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи, Министерство на финансите има задължението ежегодно да изготвя и предоставя на Европейската комисия доклад за направените разходи за държавни помощи през предходната година.

Администраторите на държавни помощи всяка година в срок до 31 март предоставят подробна информация на Министерство на финансите както за разходите за държавни помощи по схемите за държавна помощ и всички индивидуални случаи на държавна помощ извън тези схеми, така също и изрично посочват мерките за подпомагане, по които няма извършени плащания, мерките, които са престанали да действат, но все още има разплащания по тях, мерките, по които са прекратени всички плащания и са престанали да действат. 

Необходимо е годишните доклади да съдържат параметрите, съгласно Стандартния формат за докладване на съществуващи държавни помощи - Приложение ІІ от Регламент (ЕС) № 2015/2282 в частта му на Приложение III.A към Регламент (ЕО) № 794/2004. Стандартният формат, в word-вариант, можете да намерите по-горе.

Във връзка с годишното докладване на мерките за държавни помощи, отпуснати за научни изследвания, развитие и иновации (съгласно раздел 6 (т. 124 и т. 125) от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (OJ С 198 от 27.06.2014 г.)), следва да имате предвид, че същото се извършва по аналогичен начин на годишното докладване на останалите видове мерки за подпомагане - т.е. следва да бъде използван Стандартният формат за докладване на съществуващи държавни помощи - Приложение ІІ от Регламент (ЕС) № 2015/2282 в частта му на Приложение III.A към Регламент (ЕО) № 794/2004.

В случай че Европейската комисия постави допълнителни изисквания за изготвянето на годишния доклад, за същото ще Ви уведомим своевременно.