Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Минимални помощи

Писмо от службите на Европейската комисия във връзка с отговори на поставени от българските власти въпроси по прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за помощта de minimis може да изтеглите от тук.

Примерен образец на Декларация за получени минимални и държавни помощи може да бъде изтеглен от тук, а Указанията за нейното попълване - от тук.

 

Може да направите онлайн справка за получените минимални помощи от даден бенефициент за 3-годишен период свободно от тук.

Достъпът до Информационната система „Регистъра на минималните помощи" (ИС РМП) за администратори на помощ се осъществява от тук. Повече информация относно нейните функционалности, достъпа и работата с нея можете да намерите в секция "Указания" на сайта на самата система (http://minimis.minfin.bg/).