Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Минимални помощи

Писмо от службите на Европейската комисия във връзка с отговори на поставени от българските власти въпроси по прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за помощта de minimis може да бъде намерено на следния линк: https://stateaid.minfin.bg/bg/page/571.

Примерен образец на Декларация за получени минимални и държавни помощи може да бъде изтеглен от тук, а Указанията за нейното попълване - от тук.

Публична справка за получените от даден бенефициер минимални помощи през тригодишния период за кумулиране (текущата бюджетна година и предходните две) можете да направите от тук.

Информационната система „Регистър на минималните помощи" (ИС РМП) може да бъде достъпена от тук тук. Повече информация относно нейните функционалности, работата с нея и предоставянето на достъп можете да намерите в секция "Указания" на сайта на самата система (http://minimis.minfin.bg/).